บทที่ 1 บทนำ Fact Sheets,Technical Analysis & Magic Formula

บทนำ Fact Sheets,Technical Analysis & Magic Formula

  • Market Gain vs. ความเสี่ยง
  • วิธีการหาข้อมูลฟรี (มูลค่าของข้อมูลมีค่าสูงมาก) รวบรวมนำมาเข้า Template ที่ออกแบบไว้ให้ใช้ฟรี
  • Technical Analysis ของ Constance M. Brown
  • สูตรการหามูลค่าหุ้น P/E, PBV, DDM, Graham Formula, Price Target
  • Finance Calculator กับสูตรของ Graham
  • ตัวช่วยการหามูลค่าหุ้น Jitta, AVA, Yuanta, Finansia Hero
  • Profit --- Pay out Ratio --- Dividend --- Equity

บทที่ 1 Fact Sheets,Technical Analysis & Magic Formula.pdf